Mối tương quan giữa dòng xả và dung lượng bình Lead-acid

Đây là kiển thức cơ bản về bình ắc quy lưu trữu Lead-acid, qua mối tương quan dưới đây cho mọi người chưa rõ có thể hình dung.
Bảng dưới đây chỉ là riêng cho loại bình của 1 hãng, không có nghĩa là các loại bình hãng khác cũng có tỉ lệ thay đổi như vậy.
Theo bảng thì xả dòng càng cao, dung lượng càng thấp. Nếu lấy cột Ah ở C10 làm chuẩn (đa số nhãn bình dán số Ah là canh theo dòng C10), thì xả dòng thấp bên phải ta đươc dung lượng nhiều hơn, và xả dòng cao bên trái lấy được ít năng lượng hơn.
Bình càng tốt thì chênh lệch dung lượng ở các mức dòng càng thấp.
Trong sử dụng thực tế dòng xả biến thiên liên tục, dung lượng thu được trong thực tế có thể coi là kết quả của phương trình với các đầu vào dòng xả biến thiên. Và không bao giờ đúng với con số ghi trên nhãn bình.
Bình lithium thì ít bị ảnh hưởng bởi mối tương quan dòng xả – dung lượng hơn.
dong xa và dung luong acquy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *